Algemene Voorwaarden Ondernemers

1. Aanbod - aanvaarding

(1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, leveringen en overige diensten tussen – AutoStickerOriginal - Meertrosstraat 7 - 1431 DL - Aalsmeer. Telefoonnummer 06 53154693 (niet gratis) -  K.V.K. nummer 34080160 - BTW nummer NL001503393B66 - hierna te noemen “verkoper”- en zijn klanten en alle (andere) rechtshandelingen en rechtsverhoudingen die daarmee samenhangen of daaruit voortvloeien. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. In geval van nietigheid van één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden blijven de overige bepalingen van kracht.

(2) De verkoper biedt de klanten in de online shop www.AutoStickerOriginal.de met name lakstickers ter reparatie van lakschades aan voertuigen te koop aan. Dit assortiment geldt uitsluitend voor klanten in de volgende landen: Nederland

(3) De beschrijving van de producten in de online shop van de verkoper is niet bedoeld als aanbod om een koopovereenkomst te sluiten, maar is enkel bedoeld om de klant te informeren. Als de klant een bestelling doet, doet hij de verkoper daarmee een aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst.

(4) Met de bestelling doet de klant een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst met de verkoper. Door het verzenden van de opdrachtbevestiging per e-mail aan de klant of de levering van het bestelde goed kan de verkoper dit aanbod binnen twee weken aanvaarden. De klant ontvangt allereerst per e-mail op het door de klant aangegeven e-mailadres een bevestiging dat de bestelling is ontvangen (bestelbevestiging). Een koopovereenkomst komt echter pas tot stand op het moment dat de verkoper de klant per e-mail de opdrachtbevestiging doet toekomen of wanneer het bestelde goed wordt geleverd.

(5) Bij bestellingen via de online shop van de verkoper verloopt het orderproces in vier stappen. Allereerst selecteert de klant de gewenste goederen. Bij de tweede stap vult de klant zijn klantgegevens met een factuuradres en een eventueel afwijkend leveradres in. Bij de derde stap kiest de klant de betaalwijze. Tot slot heeft de klant de mogelijkheid om alle gegevens (bijvoorbeeld naam, adres, betaalwijze, bestelde artikelen) nog eenmaal te controleren en eventueel aan te passen, voordat hij de bestelling aan de verkoper verzendt door op "bestelling verzenden" te klikken.

(6) De tekst van de overeenkomst evenals de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden worden opgeslagen. De klant kan deze voor het versturen van zijn bestelling aan de verkoper uitprinten, door bij de laatste stap in het orderproces op „printen“ te klikken. Op verzoek van de klant zal de verkoper hem de bestelbevestiging evenals een opdrachtbevestiging met de bestelgegevens en de algemene voorwaarden op het door de klant aangegeven e-mailadres toesturen.

(7) De klant staat ervoor in dat de persoon die namens de klant een bestelling doet bevoegd is de overeenkomst met de verkoper aan te gaan.

 

2. Prijzen / verzendkosten

Verschuldigd zijn de overeengekomen prijzen. Alle prijzen zijn eindprijzen, waarbij de btw is inbegrepen, tevens de verzendkosten. De verzendkosten zijn verdisconteert in het totaal bedrag.

 

3. Betalingsvoorwaarden

(1) Betaling kan geschieden naar keuze door middel van vooruitbetaling, overboeking, PayPal, creditcard of op rekening. De verkoper behoudt zich het recht voor om individuele betaalwijzen uit te sluiten. Kiest de klant voor vooruitbetaling, dan zal de verkoper hem zijn bankgegevens in de opdrachtbevestiging meedelen. Het factuurbedrag moet binnen 14 dagen op de bankrekening van de verkoper zijn overgemaakt.

(2) De klant ontvangt onverwijld na bestelling van het goed een schriftelijke factuur.

(3) De klant is, indien hij de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn volledig heeft betaald, na het verstrijken van deze termijn in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is. In dat geval is de klant, vanaf de datum waarop het verschuldigde opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW, een en ander onverminderd de overige rechten van de verkoper. Indien de klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, verbeurt Koper een direct opeisbare en niet verrekenbare boete van 15% van de openstaande vordering, zulks onverminderd de overige rechtsmiddelen van de verkoper onder deze algemene voorwaarden en/of het toepasselijk recht, waaronder het recht op schadevergoeding.

(4) De klant heeft uitsluitend het recht bedragen te verrekenen, indien zijn tegenvorderingen in rechte zijn vastgesteld, onbetwist zijn of door de verkoper zijn erkend. Bovendien is hij uitsluitend bevoegd van zijn retentierecht gebruik te maken, voor zover zijn tegenvordering voortvloeit uit dezelfde contractuele verhouding.

 

4. Leveringsvoorwaarden / levertijd

(1) De levering vindt plaats op het door de klant opgegeven leveradres, voor zover contractueel niets anders is overeengekomen en het leveradres is gelegen in een van de onder punt 1 (2) van deze algemene voorwaarden genoemde landen. (2) De opgegeven leveringstermijn is in principe niet fataal, tenzij de verkoper bij wijze van uitzondering een bindende toezegging heeft gedaan m.b.t. een bepaalde leveringstermijn. Zijn de bestelde goederen op voorraad en is overeengekomen dat het bedrag bij vooruitbetaling wordt voldaan, dan verzendt de verkoper de goederen binnen 10 werkdagen nadat de betaling is ontvangen. Moet het product nog geproduceerd worden dan heeft AutoStickerOriginal 15 werkdagen de tijd om het product te maken om het daarna pas te versturen.

(3) De verkoper heeft het recht zich te ontheffen van zijn verplichting tot nakoming van de overeenkomst, wanneer de bevoorrading met het goed tot de dag waarop het goed aan de klant moet worden geleverd door een leverancier niet of slechts ten dele plaatsvindt zonder van eigenbevoorrading, zonder dat de verkoper schuld heeft aan het achterwege blijven van de bevoorrading. Van een verwijtbaarheid van de verkoper is geen sprake, wanneer hij met zijn leverancier een voldoende gelijkluidende vervangende overeenkomst over de levering heeft gesloten. Vindt de eigen bevoorrading niet plaats, dan zal de verkoper de klant daarvan onverwijld op de hoogte brengen en de klant de eventuele koopsom die is voldaan incl. verzendkosten terugbetalen.

(4) De klant is verplicht de zaken op de overeengekomen plaats/plaatsen bij eerste aanbieding in ontvangst te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking wordt gesteld. Blijft de klant terzake in gebreke, dan komen de daardoor ontstane schade en kosten voor zijn rekening.

 

5. Verzending/risico-overgang

(1) Is verzending het bestelde goed nodig, dan vindt deze plaats vanaf de zetel van de verkoper voor rekening en risico van de klant. Voor zover niet anders is overeengekomen is de verkoper vrij in de keuze van de transportonderneming en het transportmiddel. Het risico van het tenietgaan van en schade aan het goed gaat bij verzendingskoop met de levering van het goed aan de expediteur, de vrachtvervoerder of de andere voor de uitvoering van de verzending aangewezen persoon of instantie over op de klant.

(2) Het risico gaat ook op het moment van verzending vanaf de zetel van de verkoper over op de klant wanneer een franco levering is overeengekomen.

(3) Voor zover de klant dit wenst, zal de verkoper voor de levering een transportverzekering afsluiten. De kosten in verband hiermee draagt de klant.

 

6. Garantie en reclame

(1) In de handel gebruikelijke en geringe productafwijkingen, variaties in hoedanigheid en uiterlijk kunnen niet worden gereclameerd.

(2) De klant dient het geleverde goed bij aflevering of binnen 2 werkdagen daarna te controleren. Indien het geleverde goed bij aflevering aan de klant een gebrek vertoont, gelden voor de klant de onderstaande bepalingen.

(3) Reclames moeten door de klant schriftelijk aan de verkoper worden gemeld. De reclame dient een nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht te bevatten. De klant dient het goed binnen 5 werkdagen na de schriftelijke melding retour te zenden.

(4) In het geval van een tijdige reclamatie heeft de verkoper het recht op hernieuwde nakoming. Lukt de hernieuwde nakoming niet, dan kan de klant de koopprijs verlagen of de overeenkomst ontbinden. In het geval van schade veroorzaakt door onjuist handelen van de klant bij het gebruik of de opslag van het goed, vervallen de garantierechten van de klant. Voor het overige gelden de wettelijke bepalingen.

(5) Mededelingen door of namens de verkoper betreffende de kwaliteit, samenstelling, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen en behandeling van geleverde zaken gelden slechts als garantie indien zij door de verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk in de vorm van een garantie zijn bevestigd.

 

7. Aansprakelijkheid

(1) De verkoper is onbeperkt aansprakelijk indien en voorzover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, nalatigheid met dood, letsel of ziekte tot gevolg, bij gebreken die hij opzettelijk heeft verzwegen, op grond van productaansprakelijkheid en overige dwingende aansprakelijkheidsvoorschriften of in geval van afgifte van een kwaliteits- en houdbaarheidsgarantie.

(2) In geval van verwijtbare schending van wezenlijke plichten (plichten die in geval van niet-nakoming de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt) evenals in geval van schending van zogenoemde (kernprestaties, die de regelmatige verwezenlijking van de overeenkomst pas mogelijk maken en waarop de klant regelmatig vertrouwd) is de verkoper aansprakelijk ook in geval van eenvoudige nalatigheid.

(3) Indien op grond van het bepaalde in dit artikel enige aansprakelijkheid rust bij de verkoper, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van de door de klant geleden directe schade die op het moment van het sluiten van de overeenkomst is te voorzien en kenmerkend is voor de overeenkomst en tot maximaal het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst of bestelling.

(4) Overige schadevorderingen, in het bijzonder als gevolg van financiële schade van de klant zijn uitgesloten.

(5) De klant staat in voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van alle door hem verstrekte informatie, waaronder maar niet beperkt tot adres- en betaalgegevens. Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van door de klant verschafte informatie die onjuist, onvolledig of niet actueel blijkt te zijn.

(6) Waar de aansprakelijkheid van de verkoper is uitgesloten of beperkt, geldt dat ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en hulpkrachten van de verkoper.

(7) Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de verkoper meldt.

 

8. Eigendomsvoorbehoud

De verkoper behoudt zich de eigendom van het gekochte goed voor tot het moment waarop alle betalingen die voortvloeien uit de overeenkomst zijn ontvangen.

 

9. Gegevensbescherming

Bij de voorbereiding, sluiting, afwikkeling en ontbinding van een koopovereenkomst worden door de verkoper gegevens binnen het kader van de wettelijke bepalingen opgevraagd, opgeslagen en verwerkt. Bij het bezoek aan onze internetsite worden het door de computer gebruikte IP-adres, datum en tijd, het type browser en het besturingssysteem van uw computer evenals de door de klant bekeken pagina’s genoteerd. De verkoper kan echter en beoogt ook niet op basis daarvan conclusies te trekken ten aanzien van persoonsgegevens. Om gegevens te verzamelen kunnen ook cookies worden ingezet, waarbij de gegevens echter uitsluitend anoniem of onder pseudoniem worden verzameld en opgeslagen en daaruit niets kan worden afgeleid ten aanzien van de persoon van de klant.

De persoonsgegevens die de klant de verkoper bijvoorbeeld bij een bestelling of per e-mail meedeelt (bijvoorbeeld zijn naam en zijn contactgegevens) worden alleen gebruikt ten behoeve van de correspondentie met de klant en alleen verwerkt ten behoeve van het doel waarvoor de klant de verkoper de gegevens ter beschikking heeft gesteld. De verkoper geeft de gegevens van de klant alleen aan de met de levering belaste transportonderneming door, voor zover dat voor de levering van de goederen nodig is. Voor de verwerking van betalingen geeft de verkoper de betaalgegevens van de klant door aan de met de betaling belaste kredietinstelling.

De verkoper garandeert voorts dat hij de persoonsgegevens van de klant niet aan overige derden doorgeeft, tenzij de verkoper daartoe bij wet verplicht wordt of de klant vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. Voor zover de verkoper ten behoeve van de doorvoering en afwikkeling van verwerkingsprocessen diensten van derden inroept, zullen de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens worden nagekomen.

Duur van de opslag

Persoonsgegevens die via de website van de verkoper aan hem zijn meegedeeld, worden slechts opgeslagen tot het moment waarop het doel is verwezenlijkt waarvoor ze aan de verkoper werden toevertrouwd. Voor zover handels- en fiscaal-rechtelijke bewaarplichten in acht moeten worden genomen, kan de duur van de opslag van bepaalde gegevens maximaal 7 jaar bedragen.

Rechten van de klant

Indien de klant niet meer akkoord gaat met de opslag van zijn persoonsgegevens of deze niet meer juist zijn, zal de verkoper op overeenkomstig verzoek binnen het kader van de wet zorgen voor doorhaling, correctie of blokkering van gegevens van de klant. Op verzoek ontvangt de klant kosteloos informatie over alle persoonsgegevens die de verkoper met betrekking tot hem heeft opgeslagen. Bij vragen over het verzamelen, verwerken of gebruik van zijn persoonsgegevens, voor informatie, correctie, blokkering of doorhaling van gegevens dient de klant zich te richten tot:

 

AutoStickerOriginal - Meertrosstraat 7 - 1431 DL - Aalsmeer of mail@carstickeroriginal.com

 

10. Ontbinding en opschorting

(1) Ontbinding van de overeenkomst kan slechts schriftelijk geschieden. Ontbinding van de overeenkomst op grond van een toerekenbare tekortkoming is slechts geoorloofd na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarin een redelijke termijn wordt gesteld voor de nakoming.

(2) Indien de klant of de verkoper in surséance van betaling is geraakt of dreigt te geraken, het faillissement van de klant of de verkoper is aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, zijn onderneming staakt, of wordt besloten tot ontbinding van de rechtspersoon, is de klant of de verkoper gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden.

(3) In het geval van ontbinding van de overeenkomst, vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen de verkoper reeds heeft geleverd en de daarmee samenhangende betalingsverplichting, tenzij de klant bewijst dat de verkoper ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die de verkoper voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen de verkoper ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

(4) Indien de klant enige verplichting jegens de verkoper niet nakomt, is de verkoper gerechtigd zijn prestaties op basis van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten, een en ander onverminderd de overige wettelijke rechten van de verkoper in een dergelijk geval.

 

11. Plaats van uitvoering van de verbintenis en bevoegde rechtbank

(1) Op de overeenkomst tussen de verkoper en de klant is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

(2) Indien de klant koopman, publiekrechtelijk rechtspersoon of publiekrechtelijk fonds is, zullen geschillen worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.

     Print this page
Selecteer taal
NederlandsDuitsengels

Thuiswinkel Waarborg - Controleer hier de geldigheid! Ecommerce Europe Trustmark

Automerken
Automobile-logos-3Automobile-logos-4
Betalen

AutoStickerOriginal ondersteunt onder andere de volgende betaalmethodes:

American Express

VISA

ELV

MasterCard

Sofort iDeal
Paypal