Gegevensbescherming

Gegevens/persoonsbescherming

Bij de voorbereiding, sluiting, afwikkeling en ontbinding van een koopovereenkomst worden door de verkoper gegevens binnen het kader van de wettelijke bepalingen opgevraagd, opgeslagen en verwerkt. Bij het bezoek aan onze internetsite worden het door de computer gebruikte IP-adres, datum en tijd, het type browser en het besturingssysteem van uw computer evenals de door de klant bekeken pagina’s genoteerd. De verkoper kan echter en beoogt ook niet op basis daarvan conclusies te trekken ten aanzien van persoonsgegevens. Om gegevens te verzamelen kunnen ook cookies worden ingezet, waarbij de gegevens echter uitsluitend anoniem of onder pseudoniem worden verzameld en opgeslagen en daaruit niets kan worden afgeleid ten aanzien van de persoon van de klant.

De persoonsgegevens die de klant de verkoper bijvoorbeeld bij een bestelling of per e-mail meedeelt (bijvoorbeeld zijn naam en zijn contactgegevens) worden alleen gebruikt ten behoeve van de correspondentie met de klant en alleen verwerkt ten behoeve van het doel waarvoor de klant de verkoper de gegevens ter beschikking heeft gesteld. De verkoper geeft de gegevens van de klant alleen aan de met de levering belaste transportonderneming door, voor zover dat voor de levering van de goederen nodig is. Voor de verwerking van betalingen geeft de verkoper de betaalgegevens van de klant door aan de met de betaling belaste kredietinstelling.

De verkoper garandeert voorts dat hij de persoonsgegevens van de klant niet aan overige derden doorgeeft, tenzij de verkoper daartoe bij wet verplicht wordt of de klant vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. Voor zover de verkoper ten behoeve van de doorvoering en afwikkeling van verwerkingsprocessen diensten van derden inroept, zullen de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens worden nagekomen.

Duur van de opslag

Persoonsgegevens die via de website van de verkoper aan hem zijn meegedeeld, worden slechts opgeslagen tot het moment waarop het doel is verwezenlijkt waarvoor ze aan de verkoper werden toevertrouwd. Voor zover handels- en fiscaal-rechtelijke bewaarplichten in acht moeten worden genomen, kan de duur van de opslag van bepaalde gegevens maximaal 7 jaar bedragen.

Rechten van de klant

Indien de klant niet meer akkoord gaat met de opslag van zijn persoonsgegevens of deze niet meer juist zijn, zal de verkoper op overeenkomstig verzoek binnen het kader van de wet zorgen voor doorhaling, correctie of blokkering van gegevens van de klant. Op verzoek ontvangt de klant kosteloos informatie over alle persoonsgegevens die de verkoper met betrekking tot hem heeft opgeslagen. Bij vragen over het verzamelen, verwerken of gebruik van zijn persoonsgegevens, voor informatie, correctie, blokkering of doorhaling van gegevens dient de klant zich te richten tot:

AutoStickerOriginal - Meertrosstraat 7 - 1431 DL - Aalsmeer of mail@carstickeroriginal.com

 

Privacyverklaring AutoStickerOriginal

28 mei 2020

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. AutoStickerOriginal acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring;

onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

AutoStickerOriginal is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel bij de webwinkel AutoStickerOriginal. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met AutoStickerOriginal.  

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.
Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.  

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Voor het afhandelen van de bestellingen werken wij samen met:

Onze betalingsprovider Docdata

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

het laten corrigeren van fouten

het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

intrekken van toestemming

bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
AutoStickerOriginal
Meertrosstraat 7 
1431 DL Aalsmeer
mail@carstickeroriginal.com
06 53154693

     Print this page
Selecteer taal
NederlandsDuitsengels

Thuiswinkel Waarborg - Controleer hier de geldigheid! Ecommerce Europe Trustmark

Automerken
Automobile-logos-3Automobile-logos-4
Betalen

AutoStickerOriginal ondersteunt onder andere de volgende betaalmethodes:

American Express

VISA

ELV

MasterCard

Sofort iDeal